Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.1      Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie wyłącznie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru od przewoźnika, którym posługuje się AMIX albo jego odebrania z AMIX osobistego lub przez przewoźnika wybranego przez Kupującego. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą pocztową na adres Sprzedawcy.

1.2      Szczególna informacja dotycząca wykonywania uprawnienia do odstąpienia od umowy zawarta jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu. Przy dokonywaniu odstąpienia Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr. 3 do niniejszego Regulaminu, a który jest także doręczany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia albo posłużyć się formularzem dostępnym do pobrania na stronie AMIX w zakładce „Prawo odstąpienia”.

1.3      W przypadku skutecznego złożenia takiego oświadczenia umowa uważana jest za niezawartą a strony zobowiązane są do zwrócenia sobie otrzymanych świadczeń.

1.4     Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.5     Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszt przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Towar powinien zostać zwrócony w opakowaniu stosownym do jego właściwości, a w miarę możliwości w opakowaniu, w którym został dostarczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymaną fakturę VAT lub paragon. Nie są przyjmowane przesyłki odsyłane do Sprzedawcy a jego koszt, tj. „za pobraniem”.

1.6      Powyższe zasady odnoszą się także do odstąpienia od umowy w zakresie prowadzenia konta. Termin czternastodniowy liczony jest wówczas od dnia rejestracji tego konta.

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK Nr. 4

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Menu

Menu

Kliknij aby zobaczyć więcej produktów. Zamknij
Nie znaleziono produktów.